เสนอขาย
หรือให้เช่าที่ดิน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข และรายละเอียดการเสนอที่ดิน

ข้าพเจ้าผู้เสนอพื้นที่ให้ PHOENIX STATION ซื้อ/เช่าที่ดินเพื่อจัดตั้งสถานีบริการ PHOENIX STATION ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขเรียกว่า “ผู้เสนอ” โดยผู้เสนอ ขอให้ทาง บริษัท ภาคภิญโญ จำกัด ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไข เรียกว่า “บริษัทฯ” พิจารณาความเหมาะสมของทำเลที่ตั้งเพื่อจัดตั้งสถานีบริการ PHOENIX STATION โดยผู้เสนอตกลงดังนี้

1. ผู้เสนอยอมรับ และตกลงว่าบรรดาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ในคำขอฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา การยกเลิกอนุมัติหลักการ หรือการเรียกค่าเสียหาย กรณีที่ตรวจพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับความเป็นจริง

2. ผู้เสนอยอมรับ และตกลงว่าบรรดา ข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ในคำขอฉบับนี้นั้นเป็นทรัพย์สินของ บริษัทฯ

3. ผู้เสนอยินยอม และตกลงให้ PHOENIX STATION มีสิทธิครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสนอ รวมทั้งยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ ทำการใช้ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม หรือ ผู้เสนอพื้นที่ให้ PHOENIX STATION ซื้อ/เช่าที่ดินเพื่อจัดตั้งสถานีบริการ PHOENIX STATION โดยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลดังกล่าว จะอยู่ในขอบข่ายและหลักเกณฑ์ที่ บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ผู้เสนอประสงค์จะยกเลิกการให้ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถยกเลิกได้ที่ 
phoenixstation@gmail.com

4. ผู้เสนอได้ศึกษาและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการการสมัครตามที่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ www.phoenix-synergy.com แล้ว

5. กรณีที่ผู้เสนอกรอกข้อมูลครบถ้วน กระบวนการพิจารณาจะใช้เวลาภายใน 90 วันทำการ และ บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้เสนอตาม Email ที่ผู้เสนอระบุ

6. ผู้เสนอยอมรับข้อผูกพันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ขณะส่งคำขอ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในภายหน้าโดยมิต้องแจ้งให้ผู้เสนอทราบล่วงหน้า

 

บริษัท ภาคภิญโญ จำกัด

1000/19-20 อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

02-044-2525

phoenixstation@gmail.com

FOLLOW US

Copyright@2019 Phoenix Station

CALL CENTER

02-044-2525