สมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ข้อกำหนดและเงื่อนไข และรายละเอียดการรับสมัคร

ข้าพเจ้าผู้สมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขเรียกว่า “ผู้เสนอ” โดยผู้เสนอ ขอให้ทาง บริษัท ภาคภิญโญ จำกัด ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไข เรียกว่า “บริษัทฯ” พิจารณาในหลักการการเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยผู้เสนอตกลงดังนี้

1. ผู้เสนอยอมรับ และตกลงว่าบรรดาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ในคำขอฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา การยกเลิกอนุมัติหลักการ หรือการเรียกค่าเสียหาย กรณีที่ตรวจพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับความเป็นจริง

2. ผู้เสนอยอมรับ และตกลงว่าบรรดา ข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ในคำขอฉบับนี้นั้นเป็นทรัพย์สินของ บริษัทฯ

3. ผู้เสนอยินยอม และตกลงให้ PHOENIX STATION มีสิทธิครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสนอ รวมทั้งยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ ทำการใช้ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลดังกล่าว จะอยู่ในขอบข่ายและหลักเกณฑ์ที่ บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ หากผู้เสนอประสงค์จะยกเลิกการให้ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งยกเลิกได้ที่ officialpakpinyo@gmail.com

4. ผู้เสนอได้ศึกษาและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการการสมัครตามที่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ www.phoenix-synergy.com แล้ว

5. กรณีที่ผู้เสนอกรอกข้อมูลครบถ้วน กระบวนการพิจารณาจะใช้เวลาภายใน 90 วันทำการ และ บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้เสนอตาม Email ที่ผู้เสนอระบุ

6. ผู้เสนอยอมรับข้อผูกพันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ขณะส่งคำขอ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในภายหน้าโดยมิต้องแจ้งให้ผู้เสนอทราบล่วงหน้า

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.ขนาดพื้นที่
• พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในเขตเมืองของต่างจังหวัดที่มีชุมชนหนาแน่น ควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่ และด้านหน้าติดถนนกว้างไม่น้อยกว่า 40 เมตร
• พื้นที่ในเขตต่างจังหวัดควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ไร่ และด้านหน้าติดถนนกว้างไม่น้อยกว่า 40 เมตร

2.ลักษณะที่ตั้ง • ที่ดินตั้งอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร
• ที่ดินควรตั้งอยู่ห่างจากทางแยก ทางโค้ง สะพาน ทางรถไฟ จุดกลับรถ ไม่น้อยกว่า 50 เมตร เพื่อให้สามารถเชื่อมทางเข้าออกสถานีบริการกับถนนสาธารณะได้โดยสะดวก ปลอดภัย และไม่มีอุปสรรคกีดขวาง
• ที่ดินสามารถขออนุญาตหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดตั้งสถานีบริการได้
• ทำเลที่เสนอขอจัดตั้งสถานีบริการจะต้องไม่ทับซ้อนกับเครือข่ายสถานีบริการ PHOENIX STATION


3.รูปแบบการลงทุนจัดตั้งสถานีบริการ กรณีที่ 1 บริษัท ภาคภิญโญ จำกัด ลงทุนก่อสร้างสถานีบริการเอง โดยจัดซื้อ หรือเช่าที่ดินมาดำเนินการเอง กรณีที่ 2 ผู้เสนอจัดตั้ง เป็นผู้ลงทุนที่ดิน ค่าก่อสร้าง และดำเนินการสถานีบริการเอง

4.ขนาดสถานีบริการ
(1) ขนาดใหญ่ - อยู่บนถนนสายหลัก เป็นทางเชื่อมระหว่างจังหวัด - มีธุรกิจค้าปลีกภายในสถานีบริการมากกว่า 2 ประเภท เช่น ร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร อื่นๆ - ควรมีขนาดพื้นที่ 5 ไร่ ขึ้นไป และควรมีหน้ากว้างติดถนนมากกว่า 80 เมตร
(2) ขนาดกลาง - อยู่บนถนนรองเป็นทางเชื่อมระหว่างอำเภอ - มีธุรกิจค้าปลีกภายในสถานีบริการอย่างน้อย 2 ประเภท เช่น ร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ อื่นๆ - ควรมีขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ขึ้นไป และควรมีหน้ากว้างติดถนนมากกว่า 60 เมตร
(3) ขนาดเล็ก - เป็นสถานีบริการที่ให้บริการภายในชุมชน - มีธุรกิจค้าปลีกภายในสถานีบริการอย่างน้อย 2 ประเภท เช่น ร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ อื่นๆ - ควรมีขนาดพื้นที่ 2 ไร่ ขึ้นไป และควรมีหน้ากว้างติดถนนมากกว่า 40 เมตร

บริษัท ภาคภิญโญ จำกัด สงวนสิทธิ์การพิจารณาความเหมาะสมของขนาดและรูปร่างที่ดิน รวมถึงการจัดวางธุรกิจต่างๆภายในสถานีบริการ

5.การลงทุนก่อสร้างสถานีบริการ (ประมาณการค่าก่อสร้างรวมอาคารร้านสะดวกซื้อ และร้านกาแฟแล้ว โดยไม่รวมมูลค่าที่ดิน การถม บดอัด และอุปกรณ์อื่นๆภายในร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ) ขนาดใหญ่ 5 ไร่ ขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท ขนาดกลาง 3 ไร่ ขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท ขนาดเล็ก 2 ไร่ ขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท

6.สิทธิประโยชน์สำหรับผู้แทนจำหน่ายประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
• ได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของ PHOENIX STATION
• ได้รับสิทธิในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกที่เป็นของ และพันธมิตรทางธุรกิจของ PHOENIX STATION
• PHOENIX STATION ออกแบบก่อสร้างสถานีบริการ และธุรกิจค้าปลีกอื่นๆ ให้กับผู้แทนจำหน่าย
• จัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการเปิดสถานีบริการ
• ให้การฝึกอบรมบุคลากรในสถานีบริการทุกระดับ
• มีกิจกรรมส่งเสริมการขายและโฆษณาจากส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง
• ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจ
• ให้ความรู้และข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในผลิตภัณฑ์ PHOENIX STATION ข่าวสารธุรกิจการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิง และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• มีระบบสนับสนุนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวกในการบริหารธุรกิจ พร้อมระบบการจัดการสุขอนามัย ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม

7.เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น
• สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ ของผู้เสนอพร้อมหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเสนอในนามนิติบุคคล)
• สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้เสนอ
• สำเนาหลักฐานเอกสารสิทธิ์ เช่น น.ส.3, น.ส.3ก, น.ส.4จ (โฉนดที่ดิน), ที่ดินราชพัสดุ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ฉบับเจ้าของที่ดินเท่านั้นพร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของที่ดินลงนาม “ยินยอมให้นำที่ดินเสนอจัดตั้งสถานีบริการ PHOENIX STATION” (กรณี ภบท.5, ส.ป.ก. ไม่ถือเป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดิน / กรณีที่ดินราชพัสดุต้องมีแบบฟอร์มขอเช่าที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์)
• สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีเดินสะพัดย้อนหลัง 6 เดือน
• แผนที่แสดงที่ตั้งบน Google map
• ภาพถ่ายพื้นที่
• การกันเขตรูปที่ดิน (สามารถวาดโดย Powerpoint, Paint, หรือ application ต่างๆใน Smart phone) PTTOR ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาเอกสารที่ไม่สมบูรณ์

8.เงื่อนไขอื่นๆ
• ผู้เสนอรับทราบว่าสิทธิการเป็นผู้แทนจำหน่าย PTTOR นั้นเป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่อาจโอนให้กับผู้อื่นได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก PHOENIX STATION เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผู้เสนอประสงค์จะจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นภายหลังเพื่อดำเนินการสถานีบริการน้ำมัน (ห้างหุ้นส่วน หรือ บริษัท) ผู้เสนอจะต้องเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือกรรมการผู้จัดการแล้วแต่กรณี ตลอดอายุการเป็นผู้แทนจำหน่าย PHOENIX STATION เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก PHOENIX STATION เป็นลายลักษณ์อักษร
• PHOENIX STATION จะพิจารณาการเสนอขอจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยพิจารณาจากสภาพตลาดในพื้นที่ ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ยอดขายธุรกิจค้าปลีก ขนาดพื้นที่ เครือข่ายสถานีบริการในปัจจุบัน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการพิจารณาจะใช้เวลาประมาณ 90 วันทำการ นับตั้งแต่ PHOENIX STATION ได้รับเอกสารใบสมัครของท่านครบถ้วนสมบูรณ์
• กรณีเสนอให้เช่าที่ดิน PHOENIX STATION ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาเงื่อนไขการเช่าที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 15 ปี
• PHOENIX STATION ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณา หากไม่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามรายละเอียดในข้อ 7

9.ขั้นตอนการสมัครและการพิจารณา
(1) กรอกข้อมูลคำขอเสนอที่ดินจัดตั้งสถานีบริการน้ำมัน / คำขอเสนอขายหรือให้เช่าที่ดิน ตามรายละเอียดใบสมัครในหน้าถัดไป พร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน ตามข้อ 7.
(กรณีประสงค์แนบมากกว่า 1 ไฟล์สามารถ zip file ก่อน upload เอกสาร)
(2) เมื่อส่งคำขอแล้ว ระบบจะ Email แจ้งการส่งคำขอเสนอที่ดินอัตโนมัติทันทีตามที่อยู่ Email ที่ผู้เสนอระบุใบสมัคร
(3) Admin ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารภายในระยะเวลา 5 วันทำการ หากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือประสงค์ขอเอกสารเพิ่มเติมจะแจ้งให้ผู้เสนอส่งเอกสารอีกครั้งทาง Email โดยให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมทาง officialpakpinyo@gmail.com
(4) เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว กระบวนการพิจารณาจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 90 วันทำการ (เฉพาะกรณีสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายเท่านั้น) ซึ่งพิจารณาโดยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งหรือสนับสนุนการลงทุนสถานีบริการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
(5) ผลการพิจารณาจะแจ้งให้ทราบทาง Email (กรณีเสนอขายหรือให้เช่าที่ดินเพื่อให้ PHOENIX STATION ดำเนินการเองจะมีการจัดทำเงื่อนไขเพื่อใช้เจรจาต่อไป ซึ่งทีมงานจะติดต่อในภายหลัง) หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ทาง officialpakpinyo@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.บริษัทฯ ไม่มีนโยบายดำเนินการผ่านตัวแทน นายหน้า หรือบุคคลกลางใดๆ หากท่านพบบุคคลแอบอ้าง โปรดแจ้งมาที่ officialpakpinyo@gmail.com เพื่อทางบริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

2.การสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

3.การพิจารณาความเหมาะสมอยู่ในอำนาจของคณะกรรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งหรือสนับสนุนการลงทุนสถานีบริการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ของ PHOENIX STATION และผลการพิจารณาถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
บริษัท ภาคภิญโญ จำกัด

1000/19-20 อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

02-044-2525

phoenixstation@gmail.com

FOLLOW US

Copyright@2019 Phoenix Station

CALL CENTER

02-044-2525