“การสัมมนาโครงการรับฟังและแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับหน่วงงานของรัฐ” โดยสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์