สมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
โปรดเตรียมเอกสารแนบดังนี้
1.สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ ของผู้เสนอพร้อมหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเสนอในนามนิติบุคคล)

2.สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้เสนอ

3.สำเนาหลักฐานเอกสารสิทธิ์ เช่น น.ส.3, น.ส.3ก, น.ส.4จ (โฉนดที่ดิน), ที่ดินราชพัสดุ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ฉบับเจ้าของที่ดินเท่านั้นพร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของที่ดินลงนาม “ยินยอมให้นำที่ดินเสนอจัดตั้งสถานีบริการ PHOENIX STATION” (กรณี ภบท.5, ส.ป.ก. ไม่ถือเป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดิน / กรณีที่ดินราชพัสดุต้องมีแบบฟอร์มขอเช่าที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์)

4.สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีเดินสะพัดย้อนหลัง 6 เดือน

5.แผนที่แสดงที่ตั้งบน Google map แสดงตัวอย่าง

6.ภาพถ่ายพื้นที่ แสดงตัวอย่าง

7.การกันเขตรูปที่ดิน (สามารถวาดโดย Powerpoint, Paint, หรือ application ต่างๆใน Smart phone) แสดงตัวอย่าง

8.เอกสารอื่นๆ* ระบบรองรับการอัพโหลดไฟล์ประเภท jpg, jpeg, png, doc, docx, pdf, zip ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB รวมกันไม่เกิน 50 MB
PAKPINYO Co.,Ltd

1000/19-20 Liberty Plaza Building 12A fl., Soi Sukhumvit55, Sukhumvit Road,
Klongtan – Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand.

FOLLOW US

Copyright@2019 Phoenix Station

CALL CENTER

02-044-2525