ข้อกำหนดและเงื่อนไข และรายละเอียดการเสนอที่ดิน
ข้าพเจ้าผู้เสนอพื้นที่ให้ PHOENIX STATION ซื้อ/เช่าที่ดินเพื่อจัดตั้งสถานีบริการ PHOENIX STATION ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขเรียกว่า “ผู้เสนอ” โดยผู้เสนอ ขอให้ทาง PHOENIX STATION ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไข เรียกว่า “บริษัทฯ” พิจารณาความเหมาะสมของทำเลที่ตั้งเพื่อจัดตั้งสถานีบริการ PHOENIX STATION โดยผู้เสนอตกลงดังนี้
 1. ผู้เสนอยอมรับ และตกลงว่าบรรดาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ในคำขอฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา การยกเลิกอนุมัติหลักการ หรือการเรียกค่าเสียหาย กรณีที่ตรวจพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับความเป็นจริง
 2. ผู้เสนอยอมรับ และตกลงว่าบรรดา ข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ในคำขอฉบับนี้นั้นเป็นทรัพย์สินของ บริษัทฯ
 3. ผู้เสนอยินยอม และตกลงให้ PHOENIX STATION มีสิทธิครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสนอ รวมทั้งยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ ทำการใช้ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม หรือ ผู้เสนอพื้นที่ให้ PHOENIX STATION ซื้อ/เช่าที่ดินเพื่อจัดตั้งสถานีบริการ PHOENIX STATION โดยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลดังกล่าว จะอยู่ในขอบข่ายและหลักเกณฑ์ที่ บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ผู้เสนอประสงค์จะยกเลิกการให้ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถยกเลิกได้ที่ officialpakpinyo@gmail.com
 4. ผู้เสนอได้ศึกษาและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการการสมัครตามที่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ http://www.phoenix-synergy.com แล้ว
 5. กรณีที่ผู้เสนอกรอกข้อมูลครบถ้วน กระบวนการพิจารณาจะใช้เวลาภายใน 90 วันทำการ และ บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้เสนอตาม Email ที่ผู้เสนอระบุ
 6.  ผู้เสนอยอมรับข้อผูกพันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ขณะส่งคำขอ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในภายหน้าโดยมิต้องแจ้งให้ผู้เสนอทราบล่วงหน้า
     1.ขนาดพื้นที่
 • พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในเขตเมืองของต่างจังหวัดที่มีชุมชนหนาแน่น ควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่ และด้านหน้าติดถนนกว้างไม่น้อยกว่า 40 เมตร
 • พื้นที่ในเขตต่างจังหวัดควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ไร่ และด้านหน้าติดถนนกว้างไม่น้อยกว่า 40 เมตร
     2. ลักษณะที่ตั้ง
 • ที่ดินตั้งอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร
 • ที่ดินควรตั้งอยู่ห่างจากทางแยก ทางโค้ง สะพาน ทางรถไฟ จุดกลับรถ ไม่น้อยกว่า 50 เมตร เพื่อให้สามารถเชื่อมทางเข้าออกสถานีบริการกับถนนสาธารณะได้โดยสะดวก ปลอดภัย และไม่มีอุปสรรคกีดขวาง
 • ที่ดินสามารถขออนุญาตหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดตั้งสถานีบริการได้
 • ทำเลที่เสนอขอจัดตั้งสถานีบริการจะต้องไม่ทับซ้อนกับเครือข่ายสถานีบริการ PHOENIX STATION
     3. รูปแบบการลงทุนจัดตั้งสถานีบริการ
กรณีที่ 1
PHOENIX STATION ลงทุนก่อสร้างสถานีบริการเอง โดยจัดซื้อ หรือเช่าที่ดินมาดำเนินการเอง
กรณีที่ 2
ผู้เสนอจัดตั้ง เป็นผู้ลงทุนที่ดิน ค่าก่อสร้าง และดำเนินการสถานีบริการเอง
   4.ขนาดสถานีบริการ
(1) ขนาดใหญ่
- อยู่บนถนนสายหลัก เป็นทางเชื่อมระหว่างจังหวัด
- มีธุรกิจค้าปลีกภายในสถานีบริการมากกว่า 2 ประเภท เช่น ร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร อื่นๆ
- ควรมีขนาดพื้นที่ 5 ไร่ ขึ้นไป และควรมีหน้ากว้างติดถนนมากกว่า 80 เมตร
(2) ขนาดกลาง
- อยู่บนถนนรองเป็นทางเชื่อมระหว่างอำเภอ
- มีธุรกิจค้าปลีกภายในสถานีบริการอย่างน้อย 2 ประเภท เช่น ร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ อื่นๆ
- ควรมีขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ขึ้นไป และควรมีหน้ากว้างติดถนนมากกว่า 60 เมตร
(3) ขนาดเล็ก
- เป็นสถานีบริการที่ให้บริการภายในชุมชน
- มีธุรกิจค้าปลีกภายในสถานีบริการอย่างน้อย 2 ประเภท เช่น ร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ อื่นๆ
- ควรมีขนาดพื้นที่ 2 ไร่ ขึ้นไป และควรมีหน้ากว้างติดถนนมากกว่า 40 เมตร
    5. การลงทุนก่อสร้างสถานีบริการ (ประมาณการค่าก่อสร้างรวมอาคารร้านสะดวกซื้อ และร้านกาแฟแล้ว โดยไม่รวมมูลค่าที่ดิน การถม บดอัด และอุปกรณ์อื่นๆภายในร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ)
 ขนาด  พื้นที่  ค่าก่อสร้าง
 ขนาดใหญ่  5 ไร่ขึ้นไป  ไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท
 ขนาดกลาง  3 ไร่ขึ้นไป  ไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท
 ขนาดเล็ก  2 ไร่ขึ้นไป  ไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท

    6. เงื่อนไขการเสนอขายหรือให้เช่า
 • ผู้เสนอยินดีรับภาระ ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการจดทะเบียนเช่า/ขาย แต่เพียงผู้เดียว
 • ผู้เสนอจะดำเนินการรังวัดที่ดินอย่างเป็นทางการก่อนจดทะเบียนการเช่า/ซื้อ
 • ผู้เสนอยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ของ  PHOENIX STATION
 • ผู้เสนอขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าให้ไว้ในคำขอนี้เป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้ายินยอมให้ PHOENIX STATION ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าจากบุคคลภายนอกและสถาบันที่ข้าพเจ้าอ้างอิงข้างต้นได้ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนตามระเบียบ และข้อบังคับของ PHOENIX STATION ที่กำหนดใช้ และที่จะได้กำหนดขึ้นในอนาคต
 • ผู้เสนอรับรองว่าไม่เคยถูก PHOENIX STATION บอกเลิกสัญญาใดๆ อันเนื่องมาจากการกระทำโดยทุจริต และไม่เป็นคู่ความในคดีใดๆ หรือคู่พิพาทในข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการใดๆ กับ PHOENIX STATION เว้นแต่ข้อพิพาทนั้นถึงที่สุดแล้ว
 • ผู้เสนอรับทราบว่าผลการพิจารณาของ PHOENIX STATION ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
    7. เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ ของผู้เสนอพร้อมหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเสนอในนามนิติบุคคล)
 • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้เสนอ
 • สำเนาหลักฐานเอกสารสิทธิ์ เช่น น.ส.3, น.ส.3ก, น.ส.4จ (โฉนดที่ดิน), ที่ดินราชพัสดุ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ฉบับเจ้าของที่ดินเท่านั้นพร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของที่ดินลงนาม “ยินยอมให้นำที่ดินเสนอจัดตั้งสถานีบริการ PHOENIX STATION” (กรณี ภบท.5, ส.ป.ก. ไม่ถือเป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดิน / กรณีที่ดินราชพัสดุต้องมีแบบฟอร์มขอเช่าที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์)
 • แผนที่แสดงที่ตั้งบน Google map
 • ภาพถ่ายพื้นที่
 • การกันเขตรูปที่ดิน (สามารถวาดโดย Powerpoint, Paint, หรือ application ต่างๆใน Smart phone) 
PHOENIX STATION ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาเอกสารที่ไม่สมบูรณ์
   8. เงื่อนไขอื่นๆ
 • PHOENIX STATION จะพิจารณาการเสนอขายหรือให้เช่าที่ดินในการจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง PHOENIX STATION โดยพิจารณาจากสภาพตลาดในพื้นที่ ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ยอดขายธุรกิจค้าปลีก ขนาดพื้นที่ เครือข่ายสถานีบริการในปัจจุบัน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการพิจารณาจะใช้เวลาประมาณ 90 วันทำการ นับตั้งแต่ PHOENIX STATION ได้รับเอกสารใบสมัครของท่านครบถ้วนสมบูรณ์
 • กรณีเสนอให้เช่าที่ดิน PHOENIX STATION ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาเงื่อนไขการเช่าที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 15 ปี
 • PHOENIX STATION ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณา หากไม่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามรายละเอียดในข้อ 7
    9. ขั้นตอนการสมัครและการพิจารณา
 1. กรอกข้อมูลคำขอเสนอที่ดินจัดตั้งสถานีบริการน้ำมัน / คำขอเสนอขายหรือให้เช่าที่ดิน ตามรายละเอียดใบสมัครในหน้าถัดไป พร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน ตามข้อ 7. (กรณีประสงค์แนบมากกว่า 1 ไฟล์สามารถ zip file ก่อน upload เอกสาร)
 2. เมื่อส่งคำขอแล้ว ระบบจะ Email แจ้งการส่งคำขอเสนอที่ดินอัตโนมัติทันทีตามที่อยู่ Email ที่ผู้เสนอระบุใบสมัคร
 3. Admin ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารภายในระยะเวลา 5 วันทำการ หากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือประสงค์ขอเอกสารเพิ่มเติมจะแจ้งให้ผู้เสนอส่งเอกสารอีกครั้งทาง Email โดยให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมทาง officialpakpinyo@gmail.com
 4. เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว กระบวนการพิจารณาจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 90 วันทำการ (เฉพาะกรณีสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายเท่านั้น) ซึ่งพิจารณาโดยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งหรือสนับสนุนการลงทุนสถานีบริการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
 5. ผลการพิจารณาจะแจ้งให้ทราบทาง Email (กรณีเสนอขายหรือให้เช่าที่ดินเพื่อให้ PHOENIX STATION ดำเนินการเองจะมีการจัดทำเงื่อนไขเพื่อใช้เจรจาต่อไป ซึ่งทีมงานจะติดต่อในภายหลัง)

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ทาง officialpakpinyo@gmail.com
1. การเสนอที่ดินไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
2. การพิจารณาความเหมาะสมอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งหรือสนับสนุนการลงทุนสถานีบริการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของ PHOENIX STATION และผลการพิจารณาถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้น
Copyright@2019 Phoenix Station
CALL CENTER 02-044-2525