ข้อกำหนดและเงื่อนไข และรายละเอียดการรับสมัคร
ข้าพเจ้าผู้สมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขเรียกว่า “ผู้เสนอ” โดยผู้เสนอ ขอให้ทาง บริษัท ภาคภิญโญ จำกัด ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไข เรียกว่า “บริษัทฯ” พิจารณาในหลักการการเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยผู้เสนอตกลงดังนี้
  1. ผู้เสนอยอมรับ และตกลงว่าบรรดาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ในคำขอฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา การยกเลิกอนุมัติหลักการ หรือการเรียกค่าเสียหาย กรณีที่ตรวจพบว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับความเป็นจริง
  2. ผู้เสนอยอมรับ และตกลงว่าบรรดา ข้อมูลทั้งหมดที่ระบุไว้ในคำขอฉบับนี้นั้นเป็นทรัพย์สินของ บริษัทฯ
  3. ผู้เสนอยินยอม และตกลงให้ บริษัท ภาคภิญโญ จำกัด มีสิทธิครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสนอ รวมทั้งยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ ทำการใช้ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลดังกล่าว จะอยู่ในขอบข่ายและหลักเกณฑ์ที่ บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ หากผู้เสนอประสงค์จะยกเลิกการให้ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งยกเลิกได้ที่ officialpakpinyo@gmail.com
  4. ผู้เสนอได้ศึกษาและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการการสมัครตามที่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ www.phoenix-synergy.com แล้ว
  5. กรณีที่ผู้เสนอกรอกข้อมูลครบถ้วน กระบวนการพิจารณาจะใช้เวลาภายใน 90 วันทำการ และ บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้เสนอตาม Email ที่ผู้เสนอระบุ
  6. ผู้เสนอยอมรับข้อผูกพันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ขณะส่งคำขอ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในภายหน้าโดยมิต้องแจ้งให้ผู้เสนอทราบล่วงหน้า

     1. ขนาดพื้นที่
 พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและในเขตเมืองของต่างจังหวัดควรมีพื้ันที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่ และด้านหน้าติดถานนกว้างไม่น้อยกว่า 40 เมตร
 พื้นที่ในเขตต่างจังหวัดควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ไร่และด้านห้าติดถนนกว้างไม่น้อยกว่า 40 เมตร
     2. ลักษณะที่ตั้ง
 ที่ดินตั้งอยู่ติดถนนสาธารณะที่ดินไม่น้อยกว่า 12 เมตร
 ที่ดินควรตั้งอยู่ห่างจากทางแยก ทางโค้ง สะพาน ทางรถไฟ จุดกลับรถ ไม่น้อยกว่า 50 เมตร เพื่อให้สามารถเชื่อมทางเข้าออกสถานีบริการกับถนนสาธารณะได้ โดยสะดวก  ปลอดภัยและไม่มีอุปสรรคกีดขวาง
 ที่ดินสามารถขออนุญาตหน่วยงานของราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดตั้งสถานีบริการได้
 ทำเลที่เสนอขอจัดตั้งสถานีบริการจะต้องไม่ทับซ้อนกับเครือข่ายสถานีบริการ PHOENIX STATION
     3. รูปแบบการลงทุนจัดตั้งสถานีบริการ
 กรณีที่ 1
 PHOENIXS STATION ลงทุนก่อสร้างสถานีบริการเอง โดยจัดซื้อ หรือเช่าที่ดินมา ดำเนินการเอง
 กรณีที่ 2 
 ผู้เสนอจัดตั้ง เป็นผู้ลงทุนที่ดิน ค่าก่อสร้าง และดำเนินการสถานีบริการเอง
     4. ขนาดสถานีบริการ
 (1) ขนาดใหญ่
 - อยู่บนถนนสายหลัก เป็นทางเชื่อมระหว่างจังหวัด
 - มีธุรกิจค้าปลีกภายในสถานีบริการมากกว่า 2 ประเภท เช่น ร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร อื่น ๆ
 - ควรมีขนาดพื้นที่ 5 ไร่ขึ้นไปและควรมีหน้ากว้างติดถนนมากกว่า 80 เมตร
 (2) ขนาดกลาง
 - อยู่บนถนนรองเป็นทางเชื่อมระหว่างอำเภอ
 - มีธุรกิจค้าปลีกภายในสถานีบริการอย่างน้อย 2 ประเภท เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ อื่น ๆ 
 - ควรมีขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ขึ้นไปและควรมีหน้ากว้างติดถนนมากกว่า 60 เมตร
 (3) ขนาดเล็ก
 - เป็นสถานีบริการภายในชุมชน
 - มีธุรกิจค้าปลีกภายนสถานีบริการอย่างน้อย 2 ประเภท เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ อื่น ๆ 
 - ควรมีขนาดพื้นที่ 2 ไร่ ขึ้นไป และควรมีหน้ากว้าติดถนนมากกว่า 40 เมตร

 PHOENIX STATION สงวนสิทธิ์การพิจารณาความเหมาะสมของขนาดและรูปร่างที่ดิน รวมถึงการจัดวางธุรกิจต่าง ๆ ภายในสถานบริการ
5. การลงทุนก่อสร้างสถานีบริการ (ประมาณการค่าก่อสร้างรวมอาคารร้านสะดวกซื้อ และร้านกาแฟแล้ว โดยไม่รวมมูลค่าที่ดิน การถม บดอัด และอุปกรณ์อื่น ๆ ภายในร้านสะดวก ซื้อ ร้านกาแฟ)
 ขนาด  พื้นที่  ค่าก่อสร้าง
 ขนาดใหญ่  5 ไร่ขึ้นไป  ไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท
 ขนาดกลาง  3 ไร่ขึ้นไป  ไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท
 ขนาดเล็ก  2 ไร่ขึ้นไป  ไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท

 6. สิทธิประโยชน์สำหรับผู้แทนจำหน่ายประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
 - ได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของ PHOENIXS STATION
 - ได้รับสิทธิในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกที่เป็นของ PHOENIXS STATION 
 - PHOENIXS STATION ออกแบบก่อสร้างสถานีบริการ และธุรกิจค้าปลีกอื่น ๆ ให้กับผู้แทนจำหน่าย
 - จัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการเปิดสถานีบริการ
 - ให้การฝึกอบรมบุคลากรในสถานีบริการทุกระดับ
 - มีกิจกรรมส่งเสริมการขายและโฆษณาจากส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง
 - ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจ
 - ให้ความรู้และข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในผลิตภัณฑ์ PHOENIXS STATION ข่าวสารธุรกิจการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิง และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - มีระบบสนับสนุนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวกในการบริการธุรกิจ พร้อมระบบการจัดการสุขอนามัย ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อ
7. เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น
 - สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ ของผู้เสนอพร้อมหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเสนอในนามนิติบุคคล)
 - สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้เสนอ
 - สำเนาหลักฐานเอกสารสิทธิ์ น.ส.3 , น.ส.3ก , น.ส.4จ (โฉนดที่ดิน) , ที่ดินราชพัสดุ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ฉบับเจ้าของที่ดินเท่านั้นพร้อมสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของที่ดินลง    นาม "ยินยอมให้นำที่ดินเสนอจัดตั้งสถานีบริการ PHOENIXS STATION " (กรณี ภบท 5, ส.ป.ก. ไม่ถือเป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ตามกฏหมายที่ดิน / กรณีที่ดินราชพัสดุ    ต้องมีแบบฟอร์มขอเช่าที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์)
 - สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีเดินสะพัดย้อนหลัง 6 เดือน
 - แผนที่แสดงที่ตั้งบน Google Map
 - ภาพถ่ายพื้นที่
 - การกันเขตรูปที่ดิน (สามารถวาดโดย Powerpoint , Paint หรือ application ต่าง ๆ ใน Smart Phone)
 PHOENIXS STATION ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณา หากไม่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามรายละเอียดในข้อ 7
8. เงื่อนไขอื่น ๆ 
 - ผู้เสนอรับทราบว่าสิทธิการเป็นผู้แทนจำหน่าย PHOENIXS STATION นั้นเป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่อาจโอนให้กับผู้อื่นได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก   PHOENIXS STATION เป็นลายลักษณอักษร กรณีผู้เสนอประสงค์จะจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นภายหลังเพื่อดำเนินการสถานีบริการน้ำมัน (ห้างหุ้นส่วน หรือ บริษัท) ผู้เสนอจะต้องเป็น    หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้จัดการแล้วแต่กรณี ตลอดอายุการเป็นผู้แทนจำหน่าย PHOENIXS STATION เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก   PHOENIXS STATION เป็นลาย   ลักษณ์อักษร
 - PHOENIXS STATION  จะพิจารณาการเสนอขอจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยพิจารณาจากสภาพตลาดในพื้นที่ ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ยอดขาย ธุรกิจค้าปลีก ขนาดพื้นที่เครือข่ายสถานีบริการในปัจจุบัน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการพิจารณาจะใช้เวลาประมาณ 90 วันทำการ นับตั้งแต่ PHOENIX STATION ได้ รับเอกสารใบสมัครของท่านครบถ้วนสมบูรณ์ 
 - กรณีเสนอให้เช่าที่ดิน PHOENIXS STATION ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาเงื่อนไขการเช่าที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 15 ปี
 - PHOENIXS STATION ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณา หากไม่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามรายละเอียดในข้อ 7
9. ขั้นตอนการสมัครและการพิจารณา
 (1) กรอกข้อมูลคำขอเสนอที่ดินจัดตั้งสถานีบริการน้ำมัน / คำขอเสนอขายหรือให้เช่าที่ดินตามรายละเอียดใบสมัครในหน้าถัดไป พร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน ตามข้อ 7. (กรณี ประสงค์แนบมากกว่า 1 ไฟล์สามารถ zip file ก่อน upload เอกสาร)
 (2) เมื่อส่งคำขอแล้ว ระบบจะ Email แจ้งการส่งคำขอเสนอที่ดินอัตโนมัติทันทีตามที่อยู่ Email ที่ผู้เสนอระบบใบสมัคร
 (3) Admin ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารภายใน 5 วันทำการ หากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือประสงค์ขอเอกสารเพิ่มเติมจะแจ้งให้ผู้เสนอส่งเอกสารอีกครั้งทาง Email โดยให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมทาง http://www.phoenix-synergy.com
 (4) เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว กระบวนการพิจารณาจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 90 วันทำการ (เฉพาะกรณีสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายเท่านั้น) ซึ่งพิจารณาโดยอำนาจหน้าที่ของคณะ กรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งหรือสนับสนุนการลงทุนสถานีบริการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
 (5) ผลการพิจารณาจะแจ้งให้ทราบทาง Email (กรณีเสนอขายหรือให้เช่าที่ดินเพื่อให้ PHOENIXS STATION ดำเนินการเองจะมีการจัดทำเงื่อนไขเพื่อใช้เจรจาต่อไป ซึ่งทีมงานจะ ติดต่อในภายหลัง) 
 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ทาง officialpakpinyo@gmail.com
     
  1. บริษัท ภาคภิญโญ จำกัด ไม่มีนโยบายดำเนินการผ่านตัวแทน นายหน้า หรือบุคคลกลางใดๆ หากท่านพบบุคคลแอบอ้าง โปรดแจ้งมาที่ officialpakpinyo@gmail.com เพื่อทางบริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
  2. การสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
  3. การพิจารณาความเหมาะสมอยู่ในอำนาจของคณะกรรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งหรือสนับสนุนการลงทุนสถานีบริการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ของ บริษัท ภาคภิญโญ จำกัด และผลการพิจารณาถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้น
Copyright@2019 Phoenix Station
CALL CENTER 02-044-2525